Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δεν ακολουθούν τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας  της τυπικής εκπαίδευσης. Βασίζονται σε καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μεθόδους που προωθούν την ενεργητική και συμμετοχική μάθηση.

 Στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος πραγματοποιούνται μια σειρά από δραστηριότητες που σκοπό έχουν να αναπτύξουν τόσο τις γνωστικές όσο και τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών τους.

 Στόχος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να ενταχθούν στην κοινωνία, να κοινωνικοποιηθούν και γι' αυτό βρίσκεται πάντα σε άμεση αλληλεπίδραση και κοντά με την ευρύτερη κοινωνία.

 

Στο πλαίσιο αυτό το ΣΔΕ Μυτιλήνης και το Παράρτημα Καλλονής έχουν πραγματοποιήσει μια πληθώρα εκπαιδευτικών και όχι μόνο δραστηριοτήτων τις οποίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά ανά κατηγορία στο μενού αριστερά.